Stowarzyszenie Konsumentów Polskich :

Regionalne Ośrodki Konsumenckie:

Rzecznicy konsumentów w Twoim mieście.

UOKiK powołano m.in do rozwiązywania spraw indywidualnych naruszeń praw konsumenta, w tym związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, pocztowych, bankowych lub transportu powietrznego. Podejmuje działania w przypadku naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

KNF to ochrona klienta na rynku usług finansowych, nadzór nad rynkiem finansowym i w ustawach regulujących działalność sektorów rynku: bankowego, ubezpieczeniowego, emerytalnego, kapitałowego, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i usług płatniczych.

Rzecznik Finansowy został powołany w celu wspierania klientów w sporach z podmiotami rynku finansowego. Pomaga w różny sposób: od poradnictwa, przez interwencje i postępowania polubowne, aż po wsparcie w trakcie postępowania sądowego.